Tengelici Mézeskalács Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet

ÓVODAI DAJKA

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7054 Tengelic, Aradi utca 6.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Dajkai munkakörrel kapcsolatos feladatok
ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Szakmunkás végzettség
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget igazoló okirat hiteles másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • önéletrajz,
  • írásos nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székely Aranka nyújt, a 0674/432-103-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tengelici Mézeskalács Óvoda címére történő megküldésével (7054 Tengelici Mézeskalács Óvoda, Tengelic, Aradi utca 6.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodai dajka.
  • Elektronikus úton Székely Aranka óvodavezető részére a tengovi@citromail.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.tengelic.hu – 2020. október 6.
  • kozigallas.gov.hu

Tengelic, 2020. október 6.
Székely Aranka
óvodavezető