A Tengelici Mézeskalács Óvoda

pályázat nélkül betölthető állást hirdet 1 fő dajka munkakör betöltésére

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. § (1) b) pontja alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Próbaidő: 4 hónap.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
Tolna megye, Tengelici Mézeskalács Óvoda, 7054. Tengelic, Aradi u.6.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Dajka munkakörrel kapcsolatos feladatok ellátása: pedagógiai munka segítése, a gyermekek gondozási tevékenységében való részvétel, takarítási, konyhai feladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Jelentkezés feltételei:

 • Szakmunkás végzettség (dajka)
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet, a Kjt. 20.§ (2) bekezdésében és a 20.§ (2c) – (2e) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés
 • Cselekvőképesség

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Önéletrajz,
 • Írásos nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatai megismeréséhez, kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. július 8. napjától tölthető be.

Jelentkezési határidő: 2019.június 28.

A jelentkezések benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tengelici Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7054. Tenge1ic Rákóczi u.11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Dajka
 • Személyesen: Tolnai Lászlóné Tolna megye, 7054 Tengelic, Rákóczi utca 11.

Elbírálás határideje: jelentkezési határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés
A döntésről a jelentkezőket az elbírálást követő napon értesítjük.

Az álláshirdetéssel kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
Tolnai Lászlóné jegyző
74/432-122

A munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
Székely Aranka óvodavezető
74/432-103

A pályázat nélkül betölhető munkakör további közzétételének helye, ideje:

 • www.tengelic.hu – 2019. június 14.
 • Tengelici Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2019. június 14.

 

Tenge1ic 2019. június 11.

Székely Aranka sk.
óvodavezető