Tengelic Község Jegyzője,
mint Helyi Választási Iroda Vezetője
7054. Tengelic Rákóczi u.11

Szám: I/2213-6/2019. Tárgy: jelölt állításához szükséges ajánlások száma

 

HATÁROZAT

Tengelic Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint (3) bekezdés a) pontjában foglaltakra a 2019. október 13. napjára kiírt helyi önkormányzati képviselők valamint a polgármesterek választásához Tengelic községben az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szüksége ajánlások számát a következők szerint állapítom meg:

Egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma: 19
Polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 55

A határozat ellen a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet – tárgyi illetékmenetes – kifogást nyújthat be.
A választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogást a tengelici Helyi Választási Bizottságához (7054. Tengelic Rákóczi u.11.) lehet benyújtani személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben úgy, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik nap 16.00 óráig megérkezzen az elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.
A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését és bizonytékait, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha lakcímétől (székhelyétől) eltér -postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem határozatom Tengelic község honlapján ( tengelic.hu) valamint a Tengelici Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő közzétételt.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § szerint
„az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon.
A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.
A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”
A központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adati alapján a választópolgárok száma Tengelic községben 1824 fő.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése értelmében egyéni listás illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
Ugyanakkor az Övjt. 9. § (3) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy polgármester jelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.
A központi névjegyzékben szereplő választópolgárok ( 1824 fő ) 1%-a 19 fő, 3%-a 55.fő, ezért az egyéni listás jelölt állításához valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a rendelkező részben meghatározottak szerint állapítottam meg.

A határozatra vonatkozó rendelkezéseket a Ve. 74. §-a – figyelemmel a Ve. 46. §, 47. §, 48. § (3) bekezdése és az 50. § rendelkezéseire – tartalmazza.
A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 208. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 209- 212.§ -ai rendelkeznek. Az illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja biztosítja.

Tengelic, 2019. augusztus 8.

Tolnai Lászlóné
jegyző
HVI vezető