Felhívás

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete javaslattételi felhívást tesz közzé „Tengelic Községért” kitüntető cím 2024. évi adományozására. A cím adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, a községben működő társadalmi szervezetek, egyesületek, közösségek, gazdasági szervezetek, bármely tengelici lakos

„Tengelic Községért” kitüntető cím adományozható azon személyeknek, szervezeteknek, akik a község fejlesztésében az egészségügyi, kulturális, művészeti, oktatási, sport és társadalmi, gazdasági életében, annak bármely ágában kiemelkedően hasznos, megbecsülést kiváltó tevékenységet végeztek és ennek révén a község értékét növelő maradandó eredményeket értek el.

A kitüntető cím posztumusz elismerésként is adományozható, amennyiben az elismerésre érdemes személy a kitüntető cím alapítása óta eltelt időszakban hunyt el. Különösen indokolt esetben a képviselő-testület ezen szabály mellőzésével is hozhat döntést a posztumusz cím odaítéléséről.

Az írásba foglalt javaslatokat 2024. január 31. napjáig kell a Képviselő-testületnek címezve a Polgármesterhez benyújtani.

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell a személy (szervezet) adatain kívül a személynek (szervezetnek) a javaslat alapjául szolgáló tevékenységének bemutatását.

Az előkészítés és döntés során csak a kezdeményezésre megjelölt határidőig beérkezett és az ismertetett feltételeknek megfelelő javaslatok vehetők figyelembe.

A Képviselő-testület a 2024. február havi ülésén dönt a kitüntető cím odaítéléséről.

Tengelic, 2023. december 11.

Gáncs István sk.
polgármester