Nevelő-oktatómunka feltételei, jellemzői és eredményei

Tagiskolánkban 14 kinevezett pedagógus dolgozik, akiknek a nevelő-oktatómunkáját, a szakos ellátottság biztosítására, 2 óraadó egészíti ki. Szakos ellátottságunk teljes. Az iskola saját fejlesztő pedagógusa segíti a szakvéleményük szerint beilleszkedési és tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztését és főállású logopédus látja el a sajátos nevelési igényű tanulók előírt foglalkozásait.

Az intézményi munkát a Szülői Munkaközösség választmánya segíti.

A 2007. évi intézményi társulással egyben képzési profilt is váltottunk; felmenő rendszerben bevezetve a német nemzetiségi nyelvoktatást. Ez az oktatási forma, emelt óraszámával az első idegen nyelv biztos megalapozását, elsajátítását, akár az alapfokú nyelvvizsga korai megszerzését teszi lehetővé.

Kollektíva eleget tett a hétévenkénti továbbképzés kritériumának, sőt köszönhetően a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő HEFOP-pályázatnak,módszertani kultúráját megújítva, többszörösen is teljesítette azt. Rendelkezik a XXI. század kihívásainak megfelelő módszertani eszköztárral.

Továbblépésként célunk a NAT-ban kiemelt új tartalmak bevezetése, az Integrált Pedagógiai Rendszer továbbépítése pályázati támogatással: a projekt módszer, kooperatív, differenciált tanulásszervezés szélesebb körű alkalmazása, beépítése a mindennapi gyakorlatba. A matematika, szövegértés, szövegalkotás alapkészségeinek folyamatos fejlesztése.

 

Iskolaépület felújítás

A tengelici iskolaépület felújítása mellett a zombai óvoda és iskola, a harci óvoda is a DDOP-3.1.2./2F-2009. jelű pályázat keretében került bővítésre, felújításra, mely 580 milliót meghaladó összegével a társulás legnagyobb projektje volt. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázat közel 60 milliós fejlesztést tett lehetővé Tengelicen.
Az épületegyüttes felújításának elsődleges célja az energiatakarékosság; a nyílászárók cseréje és a fűtésrekonstrukció volt. A 2010-11. tanév kezdetére egy teljesen megújult környezet fogadta a tanulókat.

Önkormányzati beruházásként 2015-ben az iskola főépület tetőzete kapott Lindab lemezfedést és szigetelést, majd 2017 nyarán megtörtént a tantermi padlóburkolat cseréje; valamennyi tanteremben a régi parketta helyére linóleumpadló került.

Az utóbbi években lényeges előrelépést jelentett az iskolai belső udvar szabványos játékokkal történő felszerelése és a kézilabda pálya újraaszfaltozása is.

 

További fejlesztések

A létszámok stabilizálódásával (1-8. évfolyamon 130-140 diák) és a finanszírozhatóság megteremtésével lehetőség nyílt a 2011-2012. tanévtől a hetedik évfolyam visszaállítására, így a 2012-2013. tanévtől újra nyolc évfolyammal működünk. A képviselő-testület 2010.12.07-i ülésén egyhangúlag döntött a nyolc osztályos struktúra visszaállításáról.

A 2011-12. tanévtől 17+1 fős iskolabusz szolgálja a külterületen lakó óvodás gyermekek, iskolás tanulók bejárását. A napi 3-3 forduló azoknak a családoknak jelent segítséget, ahonnét előnytelen volt a menetrend szerinti busszal történő intézménybe járás illetve az csak így vált lehetővé (pl. a Jánosmajorban lakók számára).

Az intézmény rendelkezik a kötelező jegyzékben foglalt valamennyi eszközzel és felszereléssel. Valamennyi tanteremben új tanulói bútorzat van. Az informatikai eszközpark fejlesztésében kulcsfontosságú a TIOP 1.1.1.-07/1 pályázat keretében beszerzett öt tantermi digitális programcsomag üzembe helyezése, a digitális oktatás mindennapi gyakorlatba történő bevezetése.

Tanulóink összesített tanulmányi átlageredménye az utóbbi három tanévet tekintve négyes átlaggal állandóságot mutat. 6. osztályos tanulóink júniusban diagnosztikus vizsgát tesznek szóban irodalomból (átlaga 4,5), írásban matematikából (átlaga 3,4), valamint írásbeli és szóbeli vizsgát nemzetiségi német nyelvből (átlaguk 3,8). Évfolyamismétlő tanuló az utóbbi években mindössze 1-2 fő volt.

 

Új nemzeti alaptanterv

A nemzeti köznevelésről szóló törvény és az új nemzeti alaptanterv (NAT) nyomán átdolgozásra került közös igazgatású intézményünk pedagógiai programja és az annak részét képező helyi tanterve, a szervezeti-működési szabályzata és a házirendje. A módosított szabályzatok a törvény előírásai szerint 2013. szeptember 1-jétől léptek életbe, ezzel reformok sorát indítva el iskolánk életében is. Az új NAT, az új kerettanterv szerint felmenő rendszerben kezdte a tanulást az első és az ötödik évfolyamunk. Az egésznapos iskola, a hit- és erkölcstan, a mindennapos testnevelés bevezetésével tanulóink óraterhelése évről-évre nőtt. Mindennapos testnevelés órával érintett az iskola valamennyi évfolyama a 2015-2016.tanévtől.

2017 szeptemberétől valamennyi évfolyamon (felmenő rendszerben) kötelezően választandó az etika vagy a hit- és erkölcstanoktatás. Iskolánkban a tanulók közel 2/3-a választotta az új tantárgyként belépő hit- és erkölcstan oktatását, melyet az egyházi hitoktató vezet. A bevett egyház képviselőjével egyeztetve az oktatás kötelezően választható tantárgyként, az órarendbe illesztve történik, félévkor és tanév végén értékeléssel zárul. Amennyiben a korábbi döntését a szülő módosítani szeretné, arra évente május 20-ig írásbeli nyilatkozattal van lehetősége. A változtatás a következő tanévtől lép életbe, mely tanév közben nem módosítható. Iskolánkban a hit- és erkölcstan órákat a Római Katolikus Egyház részéről Nyisztorné Vas Rita (tel.: 30/517-8480), a Magyarországi Református Egyház részéről Ferenczy József (tel.: 30/636-5860), a Hit Gyülekezete képviseletében Nagy Flórián (tel.: 30/326-5501) hitoktató tartja.
Nem kötelező tantárgyként hitoktatás folyhat az egyház döntése szerinti helyen és időpontban, a szülőkkel egyeztetve ú.n. fakultatív formában is. Jelenleg utóbbi módon zajlik az evangélikus hitoktatás is.
A felekezetek tájékoztató anyagait a “Dokumentumok” főcím alatti felsorolásban találják meg az érdeklődők.

A 2017-2018. tanévtől az 1-8. évfolyamokon – továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban – az állam térítésmentesen biztosítja a tankönyveket a diákok számára.

A köznevelési törvény szerint „általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak”, és „a tanuló kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt vegyen”. Ugyanakkor a törvény lehetőséget ad arra is, hogy a szülő kérelmére az igazgató – a délutáni kötelező foglalkozásokat kivéve – saját hatásköre alapján ez alól felmentést adhasson, hacsak nem egész napos iskolaként működik az intézmény.

Iskolánkban nem okozott gondot a változás, hiszen a szülők döntő többsége ez idáig is élt a 16 óráig tartó foglalkoztatás lehetőségével; azaz igényli a napközi-tanulószobai ellátást, a sokféle választható tanórán kívüli foglalkozást, melyet valamennyi tanuló számára biztosítani tudunk. Elsősorban a felső tagozaton és mindössze a tanulók 5%-a számára kérték a mentességet az órarend szerinti kötelező órákon kívüli egyéb délutáni foglalkozásokon való részvétel alól.

Helyi tantervünkben a német mellett második kötelező idegen nyelvként, felmenő rendszerben az negyedik osztálytól angolt is tanulnak a diákok.

A korábbi négytagú iskolatársulás, az óvodák leválásával, mint többcélú intézmény továbbra is egyben marad, megvalósítva egy újabb – TÁMOP 3.1.4-12/2 jelű, 40 M-ot meghaladó nyertes pályázatot, mely a nemzeti alaptanterv prioritásait célozza, részben a pedagógusok képzésével, részben a hiányzó eszközök beszerzésével, a meglévők korszerűsítésével.

 

Az országos kompetencia-mérési eredmények közzététele

Az oktatás eredményességét többféle mutatóval lehet mérni, mely objektív és szubjektív elemeket egyaránt tartalmazhat. Hazánkban 2001 óta végeznek olyan kötelező, valamennyi iskolára kiterjedő méréseket, ahol a tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgálják. Ezeket az adatokat országosan dolgozzák fel, s az eredményeket az Oktatási Hivatal honlapján teszik közzé: https://www.kir.hu/okmfit/

Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk az országos kompetenciamérésen évek óta az országos átlagot meghaladó eredménnyel szerepel. Ide kattintva összefoglaló grafikon mutatja a korábbi évek 6. és 8. évfolyamos tanulóinak teljesítményét.
Iskolánk kompetenciamérési eredményei (Megjegyzés: 2007-2011. között 1-6. évfolyammal működtünk.)

A 2014. évi mérési adatok a korábbi javuló tendenciát erősítik meg. Az elért eredmények mögött joggal tudhatjuk kollégáink áldozatos munkáját, szakmai tudását. Több év tudatos iskolai fejlesztéseit, az új tanítási módszerek beválását igazolják vissza a számok.

A legutóbbi OKM mérési adatok.

Fizikai állóképesség-mérési adatok

Idegen nyelvi (angol) mérési adatok

 

Tehetséggondozás, szabadidős tevékenység

Egyéb szabadidős foglalkozásainkat igyekszünk projektszerű és érdeklődési kör szerinti szervezéssel, a játék és mozgás középpontba állításával élményszerűbbé tenni.

A másnapi felkészülést segítve, maximális kihasználtsággal működnek napközis csoportjaink, mely a tanulók 80%-át meghaladó igénybevételt jelent. Önálló tanulószobai csoportok működnek 14-16 óra között az alsó tagozaton.

A 3. osztályosok részére úszásoktatás tanfolyamot szervezünk a Paksi Tanuszodában. A felső tagozat tavasszal erdei iskolai táborozáson vesz részt.

A mindennapos testnevelés keretében valamennyi tanuló számára meghirdetjük az iskolai sportköri foglalkozásokat kézilabda, labdarúgás sportcsoportokban. Vezetője: Budaváriné Balogh Boglárka.

 

Hagyományok

Március 15. és október 23. ünnepéhez kapcsoltan hagyomány, a valamennyi tanulónk részvételével rendezett mezei futóverseny.
Projekt formában szervezzük a karácsonyt, az 1. osztályosok “Mazsolaavató”-ját, a leendő elsősök “Iskolakóstoló”-ját és az utolsó tanítási nap programját, a “Szünidőző”- t.

Az óvodával közösen teremtettük újra a régi hagyományt: a tavaszi “Kiszehajtást”.
Két évtizedes hagyomány a költészet napjához kapcsolódó szavalóverseny, melyhez kapcsoltan versillusztrációk készítésére rajzpályázatot is meghirdetünk. Ezeken a tanulók 70%-a részt vesz. A társulás iskoláinak részvételével Tengelicen, április végén szavalóversenyt bonyolítunk le.

Kiemelt rendezvényünk a “Martinstag”, mely egy hetes multikulturális projektté nőtte ki magát, a bevezetést követő második tanévre. További projektjeink: a félévente szervezett egészségnapok, sportnapok, a Föld-napi ÖKO projekt, a közlekedésbiztonsági hét és az idegen nyelvi témahét. Legújabb kezdeményezésünk a pályaválasztás megalapozását, előkészítését segítő Pályaorientációs nap.

Elérhetőségek

HEFOP-pályázat

Iskolaépület felújítás

tengelic-iskola-latvanyterve

Dokumentumok

Hasznos infók

Szabadidős tevékenységek

Művészeti jellegű tevékenységek:
 • Népdal kórus – vezetője Farkas Zsuzsanna
 • Néptánc szakkör – vezetője Kolep Ingrid
 • Citera és gitár szakkör – vezetője Szabó József és Szabó Dávid
Iskolai sportkör (ISK):
 • Labdarúgás, kézilabda sportcsoport – Budaváriné Balogh Boglárka
Tantárgyi jellegű tevékenységek:
 • Magyar középiskolai előkészítő – Budaváriné Balogh Boglárka
 • Matematika középiskolai előkészítő – Tölgyesi Józsefné
 • Magyar szakkör – Budaváriné Balogh Boglárka

Eredményeink

Közhasznú alapítványunk

A “Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány” – az adó 1 % felajánlásokat, az átlag 120-130 e Ft közötti éves befolyt összegeket – elsősorban a kiemelkedő eredményt, az ÉV TANULÓJA címet elnyerők jutalmazására, az óvodai és iskolai rendezvények támogatására fordítja.
Felhívás adó1% támogatásra

Partneri elégedettségmérés

Az utóbbi három mérés eredményei folyamatosan javuló tendenciát mutattak. Az 1-5 skálán a négyes átlagot (több tekintetben lényegesen is) meghaladó összesítés, megerősíti kollektívánk munkánkba vetett hitét, az intézmény további sikeres működtetését célzó törekvéseinket.

 Az iskolai nevelőtestület

 • Szijártó József – tanár, tagintézmény vezető, igazgató
 • Bogdán Klaudia – tanító
 • Budaváriné Balogh Boglárka – tanár, osztályfőnök, munkaközösség-vezető
 • Farkas Zsuzsanna Katalin – ének műv.területi tanító
 • Havasiné Pete Ildikó – tanító, osztályfőnök
 • Klem Ivett – tanító, osztályfőnök, diákönkormányzatot segítő nevelő
 • Kolep Ingrid – nemz.német műv.területi tanító, osztályfőnök, munkaközösség-vezető
 • Müller Gabriella – fejlesztő pedagógus, tanár, osztályfőnök
 • Nyulné Schmidt Mária – természetismeret műv.területi tanító, osztályfőnök
 • Szekeres Andrea – matematika műv.területi tanító, osztályfőnök
 • Topánka-Révai Lilla – német műv.területi tanító, osztályfőnök
 • Vargáné Huber Lídia – logopédus, gyógypedagógus

Tartósan távol:

 • Kovácsné Sebestyén Beatrix Krisztina – tanár
 • Szabó Anett Laura – tanár, osztályfőnök
Óraadók:
 • Csiki Gyula – néptánc oktató
 • Tarné Boda Tünde – biológia
 • Tóthné Csapó Sára – vizuális kultúra
 • Tölgyesi Józsefné – matematika, kémia
A nevelő-oktatómunkát segítő alkalmazottak, technikai dolgozók:
 • Katzné Plézer Lívia– iskolatitkár
 • Schneiderné Balogh Anett – pedagógiai asszisztens
 • Budavári József – karbantartó, iskolabusz-vezető
 • Deák Ferenc Jánosné – takarító
 • Nagy Szabina – takarító
 • Nádudvariné Horváth Stefánia – takarító (tartósan távol)
 • Éberling Zoltánné – takarító