Tengelici Mézeskalács Óvoda

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. § alapján pályázatot hirdet

DAJKA

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű, 2017.január 25-től 2017. augusztus 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. Próbaidő: 3 hónap.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, Tengelici Mézeskalács Óvoda, 7054. Tengelic, Aradi u.2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dajka munkakörrel kapcsolatos feladatok ellátása: pedagógiai munka segítése, a gyermekek gondozási tevékenységében való részvétel, takarítási, konyhai feladatok .

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Szakmunkás végzettség
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget igazoló okirat hiteles másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • Önéletrajz,
  • Írásos nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban 2017. január 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai Lászlóné nyújt, a 74/432-122 ­os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tengelici Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7054. Tenge1ic Rákóczi u.11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Dajka
  • Személyesen: Tolnai Lászlóné Tolna megye, 7054 Tengelic, Rákóczi utca 11.

 

A pályázat elbírálásának határideje: pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés

 

A pályázati döntésről a pályázókat az elbírálást követően 8 napon belül értesítjük.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

–    www.tengelic.hu – 2016. december 16.

–   Tengelici Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2016. december 16.

 

Tenge1ic 2016. december 12.

 

 

 

 

Huber Péterné

óvodavezető