Pályázati felhívás -Önkormányzati ingatlan értékesítésére

Tengelic Község Önkormányzata az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (XII. 5.) számú önkormányzati rendelet alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1./ a kiíró neve és pontos címe: Tengelic Község Önkormányzata 7054 Tengelic, Rákóczi utca 11.

2./ a pályázat tárgyát képező vagyonelem megnevezése, ingatlan pontos közigazgatási címe és helyrajzi száma: Tengelic külterület 0175/5 hrsz-ú legelő és szántó megnevezésű, 2 ha 9158 m2 területű, 72.11 AK értékű ingatlan.

3./ a pályázat célja: Önkormányzati ingatlan értékesítése.

4./ a pályázat nyertesével kötendő szerződés-típus megjelölése: Adásvételi szerződés.

5./ tájékoztatás a bánatpénz befizetéséről, annak határidejéről: Nem kerül kikötésre.

6./ a pályázati ajánlatok beadásának helye és határideje: Az ajánlatok benyújthatók személyesen a Tengelic Község Önkormányzata 7054 Tengelic, Rákóczi utca 11. szám alatti székhelyén vagy postai úton a Tengelic Község Önkormányzata 7054 Tengelic, Rákóczi utca 11. címre. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Tengelic külterület 0175/5 hrsz ingatlan megvételére”. A pályázati ajánlat beadásának a határideje: 2019. november 11. hétfő, 16.00 Óra.

7./ a pályázati dokumentáció átvételének helye és feltételei:

8./ a további dokumentációkkal szolgáló személy neve, elérhetősége:

9./ tájékoztatás a megtekintés lehetőségéről:

10./ Tájékoztatás: a pályázati nyertes természetes személynek a szerződéskötést megelőzően igazolni kell személyazonosságát, meg kell adni természetes személyazonosító adatait, adóazonosító jelét, mert ennek hiányában az önkormányzattal nem köthet szerződést.

11./ A pályázatok elbírálásának szempontja: A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz. aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi.

12./ Szerződéskötés: A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 8 napon belül köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

13./ Fizetési feltételek: Az adásvételi szerződés 60 napos kifüggesztésének lejártát követő 3 munkanapon belül egy összegben.

14./ Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők: – pályázó nevét, címét – egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról (egyösszegű megajánlást kér a kiíró), a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan.

15./ Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

16./ A kiíró jogai: A kiíró fenntartja azt a jogot, hogy az érvényes ajánlat esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, illetve visszavonja.

17./ Pályázatok elbírálása: a képviselő-testület hoz döntést a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján. Szerződést kötni az összességében legelőnyösebb, érvényes ajánlatot tett pályázóval lehet. A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján dönt arról, hogy a pályázat második helyezettjével megköthető-e a szerződés, ha az első helyezettel a szerződés nem jönne létre. A tulajdonosi döntést követően

18./ Egyéb információ: Felhívjuk a pályázók figyelmét. hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az ingatlanon 2020. december 31-ig haszonbérleti jog áll fenn.

A pályázat abban az esetben sikertelen, ha az ajánlattételre rendelkezésre álló határidőben nem érkezik be ajánlat, vagy a benyújtott ajánlatok mindegyike érvénytelen, vagy a benyújtott ajánlatok az önkormányzat által elkészíttetett forgalmi értékbecslésben meghatározott forgalmi értéknél alacsonyabbak, vagy a döntést követő 8. napig a nyertes pályázó nem köti meg a szerződést.

Tengelic 2019. október 22.