A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216.§. (1) bekezdése alapján a bírósági ülnökök megbízatása 4 évre szól.
Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke a 20.SZ/2019. (II. 21.) OBHE határozatában megállapította a megválasztandó ülnökök számát, a Köztársasági Elnök a 95/2019. (III. 5.) KE határozatával a választást 2019. március 7. és 2019. április 30. közötti időtartamra tűzte ki.

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben. A Bjt. rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

A Bjt. 212.§. (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680.§. (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a.) pedagógus,
b.) pszichológus, vagy
c.) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

I. Az ülnökök jelölése

Jelenleg a Paksi Járásbíróságra, a Szekszárdi Törvényszékre és a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra lehet a Be. 680.§. (5) bekezdésének megfelelő ülnököt jelölni.

A Bjt. 213.§. (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas pedagógust is jelölhetnek.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A jelöléshez csatolni kell az azt elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a Bjt. 214.§. (1) bekezdésében felsorolt adatokat.

A bírósági ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztatót az 1. szám melléklet, a jelölés mintáját a 2. és 3. számú, a jelölést elfogadó nyilatkozat mintáját a 4. számú melléklet tartalmazza.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja azt, hogy büntetlen előéletű és nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt. A jelöléshez ezen speciális feltételt igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni és csatolni. Aki ezen igazolási kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A jelölés bejelentésének tartalmaznia kell a jelölőre vonatkozó adatokat is (jelölő szervezet neve, címe, képviselő neve), valamint a jelölő szervezet képviselőjének aláírását.

A Bjt. 214.§. (5) bekezdése értelmében egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

II. Az ülnök választása

A Bjt. 215.§. (1) bekezdése szerint:
 a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a települési nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete,
 a törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei közgyűlés, illetve a megyei jogú város közgyűlése és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

A választó testületi üléseket a köztársasági elnök döntésére figyelemmel 2019. március 7. napja és 2019. április 30. napja közé eső időtartamban kell megtartani.

Az ülnökválasztással kapcsolatban további információk kérhető Tengelici Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél személyesen vagy telefonon ( 7054. Tengelic Rákóczi u.11. tel: 74/432-122 ) Nyomtatványok beszerezhetők a Tengelici Polgármesteri Hivatalban.

A jelölést, a jelölés elfogadását, az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt, valamint a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnök esetén a megválasztás szükséges adatokat és tényeket tartalmazó dokumentumokat (pedagógus, pszichológus diploma másolata, a Be. 680.§ (5) bek. c.) pontja szerinti munkáltatói igazolás) személyesen kell benyújtani Tengelici Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél.

2019. április 15. napján 16.00 óráig.

Ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató