Tengelic Község Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet a

a Tengelici Mézeskalács Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: Határozott idő, 5 év: 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig.

A munkavégzés helye: Tengelici Mézeskalács Óvoda (székhely: 7054. Tengelic Aradi u.6.)

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodavezető feladata  és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, költségvetésének időarányos betartása, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok magas színvonalon történő ellátásáért.

 

Illetmény, juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet)

 

Pályázati feltételek:

– büntetlen előélet;

– cselekvőképesség;

– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás   jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

-vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

Képesítési és egyéb feltételek:

– felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség;

– az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat;

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– óvodában szerzett vezetői gyakorlat.

 

A pályázathoz kötelezően csatolandó iratok:

– a pályázónak az előírt szakmai gyakorlatát is igazoló szakmai önéletrajza;

– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő elképzeléssel;

– az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okiratok másolatai;

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi ülésen a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban feltüntetett személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betöltésének időpontja:

  1. augusztus 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

  1. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Tolnai Lászlóné nyújt (telefon: 74/432-122).

Az intézmény működéséről tájékoztatást ad Huber Péterné a Mézeskalács Óvoda vezetője a 74/432-103 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton: Tengelici Polgármesteri Hivatal címére, Tolnai Lászlóné jegyző nevére címezve (7054. Tengelic Rákóczi u.11.);

– személyesen: Tengelici Polgármesteri Hivatal címére, Tolnai Lászlóné jegyző nevére címezve (7054. Tengelic Rákóczi u.11.);

Kérjük a borítékon feltüntetni: Mézeskalács Óvoda intézményvezetői pályázat.

 

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázat véleményezését követően a Képviselő-testület az első testületi ülésén dönt a pályázó megbízásáról.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

  1. június 30.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

www.tengelic.hu (2018.február 26.)

https://kozigallas.gov.hu (2018. február 26.)

http://okk.kozlonyok.hu (Oktatási és Kulturális Közlöny)